ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਜੱਟਸਾਈਟ ਦੇ ਬਲੋਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

ਇਸ ਬਲੋਗ ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਲੋਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਿਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।

ਇਹ ਬਲੋਗ ੩੦ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੧ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Monday, August 21, 2017

10 Reasons Why Everyone Should Sleep Naked

Since a very young age, we are taught to sleep in pajamas and to think that nudity is unacceptable even in sleep...but it feels so good to curl up in bed without any clothes on!
Good news: Bright Side has gathered evidence that shows it’s not only enjoyable to sleep naked but also good for your health. Here are 10 reasons to throw off your pajamas tonight.

1) No insomnia

Doctors even recommend sleeping naked to insomniacs.

2) Improved blood circulation

Even the most comfortable underwear worsens blood circulation and constricts parts of the vascular system. This can result in venous lakes and varicose veins.

3) Confidence boost

If you feel confident naked, you will feel confident clothed as well.

4) Better relationship with your partner

Skin-to-skin contact enhances oxytocin release and is beneficial to loving couples. If you both sleep nude, you form a more sensual and trusting relationship.

5) Less stress

Sleeping naked at the optimal temperature will help your body decrease its level of cortisol, the stress hormone.

6) Increased weight loss and muscle growth

Human growth hormone (HGH) is responsible for muscle gain and might be involved in the fat-burning process.

7) Brighter sexual life

Unsurprisingly, couples that sleep with no clothes on are much more likely to make love spontaneously than fans of pajamas.

8) Better skin and hair

Quality sleep will enable your body to produce melatonin and growth hormones more actively. Sleeping in the nude will also be beneficial to your sebaceous glands since the skin can breathe and doesn’t overheat.

9) Feeling more happy and free

Even if you’re not used to going to bed unclothed, you can’t deny how good it feels: nothing hinders your movements, cuts into your skin, or clings to your bedsheets anymore.

10) Better sleep


Sleeping naked enables your skin to cool off and saves you from overheating, so your sleep becomes deeper and less fitful.

Sunday, August 13, 2017

10 Sexy Things Every Guy Wants From His Girlfriend + 15 Things Every Girl Wants from Her Man (in Bed)

Guys demand more than love from their girlfriend in a relationship. Because they have lust embedded in them. And their girlfriend’s sexy body can make them wild anytime. Every guy has sexual fantasies they want to make true. So all the chicks need to know what are those sexy things their man wants from them.

Most girls complain about their boyfriend being unhappy and unsatisfied. That is because you don’t know your man well and also you haven’t explored his wild and naughty side. In order to make your man satisfy, you need to learn and take notes of all the times your boyfriend crave for. So let’s have a look at all the sexy things every guy wants from his girlfriend but they’re just shy to admit it.

1) Lap Dances
Nothing can make a guy more sexy than getting a lap dance from your own girlfriend.

2) Strip Shows
Being a little naughty never harmed anybody. Also, it increases Guys love for his girlfriend and their bond strengthens.

3) Impromptu S3x
S3x is a blessing. But guys feel out of this world if it is unexpected and wild. Unplanned s3x really reveals your love and affection for each other.

4) Love Bites
Love bites are the marks which indicate your territory. Therefore, guys demand to get all marked with your bites so they can call themselves forever yours. 

5) Naughty Pictures
Nowadays, naughty pictures are a symbol of trust. Guys want to know how much you trust them with your most private pictures.

6) Dirty Texts
Dirty texts after a long tiring day are heaven. These type of things refreshes guys and help them to relax.

7) Um, Blowjobs
Every guy expects blowjob from his girlfriend because it is a thing that shows how much you love him without having to say a single word. 

8) Role play
The dominating behavior of guys makes them crave to see their girlfriend in those sexy thongs that will make them go crazy.

9) Naked Massages
Massages are relaxing but when your sexy girlfriend is giving you a massage naked then that is double the fun.

10) Boobs.. All the time
Guys just can’t live without their sexy girlfriend boobs. Because this is something that can make them go wild even if they’re angry.
----------------------------------------------------------------------------


15 Things Every Girl Wants from Her Man (in Bed)

Every girl has needs. And when she's in the bedroom she can be a sexy vixen or a sultry siren. But it's not a one sided game my friend. Every girl wants her man to do a few things for her too especially in bed. So here's a list of 15 things we admit we want from our man, in bed. We are sure our feelings are mutual here, right girl? Let us know in the comments below..

1) Cuddling. Especially after sex.

2) Talking. About anything and everything even if it's not important.

3) Or talking dirty works too. *Wink*

4) Say our name. Yes, we like hearing it especially in bed.

5) Go slow. We've got all the time sweetheart.

6) Kiss us, everywhere! We can never get enough of it.

What a woman wants in bed
7) A little bit of role playing hurt no body, right?

8) Compliments, about our sexy lingerie or that thing we just did to you.

9) Caressing. Slowly. Yes, it turns us on.

What every girl wants
10) Smell good. Yes, sweaty is hot. But we also love it when you smell great especially with our favourite scent.

11) Take control. We still find that really hot in bed.

12) Tease. We can't help but admit that we like it.

13) Last longer. Or at least try to.

14) Have fun. We don't want it to be like you are giving an exam because that makes us uncomfortable too. Loosen up.


15) Satisfy us. Just because you are done, does not mean it's over. Don't just roll over and sleep.


22 Tips on How to Be a Perfect Girlfriend for Your Guy

Saturday, August 5, 2017

ਸੁਆਦਲੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਵਾ ਲਈਏ?


ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਕਾਰੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅੱਠ ਗੇਜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਤਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁਆਦ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸਕਣਗੇ। 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਟੀਆ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਤਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਔਰਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਰੋਟੀ ਲਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਗੇਜ ਦਾ ਤਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਗੇਜ ਦਾ ਤਵਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਤੇ ਜਲਦੀ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਮਚਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਗੇਜ ਦੇ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਲੋਹੇ ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਟਿਮਕਣੇ ਜਿਹੇ ਜਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 


ਵੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ, ਫਲੈਟ, ਡੂੰਘੇ ਤਵੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਤਵੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਤਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤਵੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਵਾ ਸਰਜੀਕਲ ਗਰੇਡ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਵਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਤਵਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੁਦ ਸਿੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਖਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ, ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਕਲਿਨਿਕ, 99140-84724.

Tuesday, August 1, 2017

ਭੋਜਨ ਅਲੱਰਜੀ ਕੀ ਹੈ? - ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ, ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਕਲਿਨਿਕ

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਅਲੱਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਜੀ, ਜੌਂ, ਰਾਈ, ਓਟਸ, ਓਟ ਬਰਾਨ, ਵਹੀਟਗਰਾਸ, ਹੌਟ ਡੌਗ, ਕੈਨਡ ਬੇਕਡ ਬੀਨਜ਼, ਸੌਸੇਜ, ਕੈਚ ਅੱਪ, ਸੋਇ ਸੌਸ, ਮਿਉਨੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕੇਲ ਵੀ ਅਲੱਰਜੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਪ,ਮਾਲਟ ਵਿਨੇਗਰ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਨੱਰਜੀਬਾਰ, ਵੈਜੀ ਬਰਗਰ ਆਦਿ ਵੀ ਅਲੱਰਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਅਲੱਰਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਿਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲੂਟਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਦਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਅਲੱਰਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇ, ਆਲੂ, ਬੀਨਜ਼, ਕਨੋਆ, ਜਵਾਰ, ਅਰਾਰੂਟ, ਚਿਆ, ਅਮਰੰਥ, ਗਲੂਟਿਨ ਫਰੀ ਓਟਸ, ਬਰੌਕਲੀ, ਕੱਦੂ, ਅਨਾਨਾਸ,ਜੈਤੂਨ, ਖੀਰਾ, ਨਾਰੀਅਲ, ਪਾਲਕ, ਟਮਾਟਰ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਨਿੰਬੂ, ਸੰਘੇੜਾ, ਮੂੰਗੀ, ਜਿੰਜਰ, ਬੰਦਗੋਭੀ, ਜ਼ਿਮੀਕੰਦ, ਚਿਕਨ, ਪੋਰਕ, ਟਰਕੀ, ਮੱਛੀ, ਅਲਸੀ, ਸਿਰਕਾ, ਅੰਡਾ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਲੱਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਸਲਾਦ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੱਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੂਡ ਅਲੱਰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੋਜਨ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਅਲੱਰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿਚਲੇ casein, ਕਣਕ ਵਿਚਲੇ gluten ਜਾਂ ਕੁੱਝ yeasts ਆਦਿ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਪਚਣਾ ਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਪਚੇ ਜਾਂ ਅਰਧਪਚੇ ਤੱਤ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਚ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਅਲੱਰਜੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਅਲੱਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਖਾਣੇ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲੱਰਜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਰਜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਿਚਲੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ ਆਦਿ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਜੀਭ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਰਿਸ਼, ਧੱਫੜ, ਜਲਣ, ਘਬਰਾਹਟ, ਉਲਟੀ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਦਸਤ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਆਦਿ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬਾਅਦ ਅਲੱਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਲੀਅਕ ਡਿਸੀਜ਼, ਵ੍ਹੀਟ ਅਲੱਰਜੀ ਜਾਂ ਨੌਨ ਸਿਲੀਅਕ ਗਲੂਟਿਨ ਸੈਂਸਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਥਕਾਵਟ, ਦਸਤ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਉਲਟੀ, ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਪੇਟ ਗੈਸ, ਡਕਾਰ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਰੁਕਣਾ, ਗਰਭ ਗਿਰਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਮੂੰਹ ਚ ਛਾਲੇ, ਤੇਜ਼ ਖਾਰਿਸ਼, ਚਮੜੀ ਸੋਜ਼, ਚੱਕਰ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਨਾਂ ਵਧਣਾ ਆਦਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਲੂਟਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੂਟਿਨ ਫਰੀ ਡਾਇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ, ਰਾਈ, ਜੌਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਤੜੀ ਕੈਂਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਲੀਅਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ, ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਕਲਿਨਿਕ 9914084724

Sunday, July 30, 2017

How To Maintain A Healthy Relationship Without Any Flaws Or Faults

Here I have brought 12 tips for you to maintain a healthy and happy relationship with your cooler half.
1) Communicate.
The first step towards maintaining a healthy relationship is to keep communicating with your partner. Talk about things that matter and even about things that don’t. Having healthy conversations with your partner helps in making the bond stronger and people end up being happier.
2) Respect.
It is the second pillar on which a relationship is based on. Mutual respect is of utmost necessity. Love and respect go hand in hand. If there is love, respect must be there.
3) Trust.
If you want to make it work out, you must trust your partner. Lack of trust creates issues between couples and they end up fighting  and arguing which is not a healthy habit whatsoever.
4) Love.
If you are with someone, make sure you are in love and whatever you two do makes you happy. If you ever feel you’re falling out of love, step out of the relationship.
5) Don’t keep secrets.
Since a healthy relationship is based on the pillar of trust, there is no room for any secrets. Share your feelings and open up to your partner because of this, in turn, helps to create a stronger bond.
6) Give some space.

Just because you are in a relationship doesn’t mean you two need to be inseparable. Give your partner some space and time for their own so that they don’t feel trapped. It gives them some time to miss you as well. So ladies, if your man wants to play FIFA, let him.
7) Respect Each Other’s Privacy.
Do not ask for your partner’s passwords to their social media accounts. A healthy relationship demands trust and mutual respect for each other’s privacy. 
8) Learn to speak up.
To maintain a healthy relationship, you need to speak up. In something is bothering you, it’s best to talk about it instead of holding any grudges.
9) Respect each other.
Your partner’s wishes and feelings have value, and so do yours. Let your significant other know you are making an effort to keep their ideas in mind. Mutual respect is essential in maintaining healthy relationships. 
10) Be Supportive.

In a healthy relationship, people provide reassurance and encouragement to each other. Also, let your partner know when you need their support. Relationships are about building each other up, not putting each other down.
11) Compromise.
Disagreements are a natural part of a healthy relationship, but it’s important that you find a way to compromise if you disagree on something. Try to solve conflicts in a fair and rational way.
12) Let them be themselves. 

Don’t pressurize your partner to do something they do not like to or wear something they do not want to. Do not refrain them from doing things they wish to do or clothes they want to wear. Let your partner be themselves.

Friday, July 28, 2017

For All The Men, Here Are 13 Ways How To Turn On Women In 10 Minutes

A pair of melons or anything of that sort is all it takes to turn on a guy but for women, it’s a bit more complex than that. Certain critical switches must be triggered before her brain orders the release of that critical chemical, that turn on women. Many men don’t know how to really pleasure a woman sexually. And plain old boring s3x isn’t very enticing to them. If you want to get laid and turn on women in just 10 minutes, hold on guys, it’s not going to be easy but I assure you, it’s going to be totally worth it!

So, all the men out there, we have some incredibly amazing tips and ways for you to turn on women in just 10 minutes. Let’s get started!

1) Take your time

When touched, the body of a woman releases oxytocin that’s responsible for the feeling of comfort, relaxation, and love. And that means, the more we’re touched, the more we want to be touched. Of course, it doesn’t mean you jump right onto things, take your time and move slow. So caress, fondle, stroke, and embrace us to get that oxytocin flowing.


2) Pay attention

Pay attention to us be it inside or outside the bedroom. Look us in the eyes and really listen when we share our feelings, thoughts, desires, or just tell you about our day. This really gets us interested and get involved with you.

3) Make use of your tongue

Oral s3x when done right can be a sure fire route to ecstasy for a lot of us. Keep her guessing what you’re going to do next and I bet she won’t want you to stop. Make sure you don’t overdo anything; she’s a woman after all.


4) Try some toys

Yes, you heard it right! Use some s3x toys to turn on women; they make things really spicy between the two. Toys are a way for grown-ups to play. Using them adds extra zing to s3x, and also deepens the sense of trust and intimacy between the two.

5) Whisper

Whispering in her ear is kinda sexy, just combining it with a sexual touch and voila, things become irresistible. Kiss her earlobe and neck and all those other sensitive spots that rarely get touched.


6) Showing the manly side will really turn her on

If you sense she has started turning on, it’s time to move further, hold her hands against something hard may be a door or wall and kiss her passionately.


7) Massage

Massage is the best way you can turn on anyone with. When she’s tired just tell her to relax and give her some sensual massage. Start from her shoulder and move to her back. I can assure you that it’s going to heat things up and it’s actually a good start.


8) Hug her from behind

When she is doing some work or makeup or anything, put your arms around her waist and pull her close to you and hug her.


9) Neck kisses

We all know that neck kisses are a woman’s weakness! So why not make use of it to turn her on? Put your hands around her waist and kiss her neck suddenly without her knowledge and she’s going to surrender herself to you.


10) Talk sexy

If you want her then you need to watch out your words. By slowing down with the way you speak, pausing in between words and looking into her eyes she will want you more.


11) Touch soft

Women love it when men kiss their forehead, it shows affection and no matter how hard she tries, she won’t be able to resist liking you that little bit more. If she let you touch her waist that simply means she wants to kiss you, she is giving you sure fire sign my boy!


12) Spice things up

We all want new and different experiences and so do women. Take s3x out of the bedroom and start foreplay someplace new, whether that’s your dining room, car or kitchen. Talk about each other fantasies and make that happen.


13) Pull her into you


Women like dominant men in the bedroom so when you pull her close to you or on your side, she kinds of like it. Look into her eyes, put your hands around her waist and slowly pull her into you, this is probably the best way to start to turn her on.

Thursday, July 6, 2017

Reasons Why Second Love Is Way Better Than First Love?

A very familiar phrase that you must have come across “If you happened to fall in love the second time, it wasn’t actually Love the first time” Very true indeed! Isn’t it? It takes a lot of guts to fall in love for the second time because, generally, majority of people do not have very good experience from the first love. And once you do, you make sure it lasts forever. You get attached to that person more than you were ever with anyone. Second love holds a special place. It heals you and makes you feel better.

Let’s know why second love is way better than the first love.

Healing

Second love heals a lot! It heals to an extent where you are compelled to fall in love all over again. Humans are attracted to people who love them and care for them ( well, so are animals!) It has got that power to heal and makes you better.

Strength

It gives you strength! The post break up part, where you keep lamenting, it’s the love who gives you strength to move on. A very unconditional support!

Intensity

Since you have faced a heartbreaking experience in your first relationship, the intensity of love in the second one will be way more! Trust establishes and you are likely to be crazy about each other in a positive way.

Security

Second love is a secured one. You know you are not just fooling around but pretty serious about the future. Hence there is a constant feeling of security because you’re like you’ve had enough for the first time.

Understanding

Experience makes a man perfect! Once you are experienced in something, you automatically get good at it. So consider the first love as a trial, with second love your understanding gets better.

Pampered

Second love is mostly pampered and so it’s better than the first love. You both are so much into each other that pampering becomes a normal thing.

Lesser Arguments

Now that you know where an argument would lead, you’ll be aware of what you speak and what could hurt the other person.


More Commitment

You are more committed to your second love because there is a fear deep inside that you might lose them! So, second love is way better!

Faith

Your second love knows how to tackle you in different circumstances. Faith makes second love even more stronger and better.

Long lasting

Even if it ends at some point of time, you’ll notice it lasted long enough!


While reading all these points, if you were thinking that what if it’s the third love! 

Then you probably need a Love Doctor! All the best.

Friday, June 30, 2017

ਟੋਇਲੈਟ ਕਵਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਨਾਮ ਕਿਟਾਣੂੰਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ - ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ, ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਕਲਿਨਿਕ,

ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਟਰੀ ਟੋਇਲੈੱਟ ਸੀਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਟੋਇਲੈਟ ਕਵਰ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਢਕਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਟਾਣੂੰ ਅੰਦਰ ਈ ਢਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਉੱਡਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਟ੍ਰਿਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਕਵਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਰਿੰਗ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਈ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੈਇਲੈਟ ਸੀਟ ਟੱਚ ਨਾਂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਟਾਣੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਕਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਕ ਦਿਉ ਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਟਾਣੁੰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਨੱਕ,ਕੰਨ, ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਬਲਮਜ਼, ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਅ ਐਚ ਬੀ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ, ਦਿਲ ਰੋਗੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੇ ਜਿਗਰ ਰੋਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਟਾਣੂੰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬਦਬੋਅ ਤੋਂ ਈ ਕਿਟਾਣੂੰਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਟਾਣੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੋਅ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਟੋਇਲੈਟਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪਾਉਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਕਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਨਿੰਬੂ ਆਦਿ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਟੋਇਲੈਟਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰਾਂ ਕਿਟਾਣੂੰ ਰਹਿਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਲ ਜਾਂ ਪਿਲੱਤਣ ਕਦੇ ਨਾਂ ਜੰਮਣ ਦਿਉ।

ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ ਜਦੋਂ ਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂ ਟੋਇਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਿਲ ਹੋਵੇ ਤੁਰੰਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਰ ਰਹੇ ਕਿਟਾਣੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਵੇਂ ਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਸਲ੍ਹਾਭ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਟੀ ਲੀਕ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਨਾਂ ਈ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੌਲੀਆ ਆਦਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਰੱਖੋ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਿੱਲ੍ਹਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਟਾਣੂੰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਛ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖਕੇ ਅਕਸਰ ਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਕੋਰੀਆ, ਸੰਨ੍ਹ ਗਲਣੇ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਪਿੰਪਲਜ਼, ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼, ਗਲਾ ਖਰਾਬੀ, ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਗਲੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਸਲਾਭ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹਵਾ ਚ ਉਡ ਰਹੇ ਕਿਟਾਣੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਤੌਲੀਏ ਆਦਿ ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਟਾਣੂੰ ਉਸਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਪੇਸਟ, ਗਾਰਗਲ, ਫੇਸ ਕ੍ਰੀਮ, ਟੁੱਥ ਬਰੱਸ਼ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੌਲੀਏ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਬਲਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਈ ਰੱਖੋ। ਜਾਂ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ, ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਕਲਿਨਿਕ, 99140-84724.
-----------------------------------

Mobile phones have 18 times more bacteria than toilet handle

Here's why you should always close the toilet lid when you flush

Japan: Separate slippers for the bathroom

You’ll see such slippers in every home. The Japanese consider their bathroom the dirtiest place in their house, even if it’s clean. They can’t enter it in the same footwear they walk around the rest of the house in. Just think about it.
Squatty Potty® toilet stool: How toilet posture affects your health


Scientists have discovered that we're going to the bathroom the wrong  way!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms