ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਜੱਟਸਾਈਟ ਦੇ ਬਲੋਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

ਇਸ ਬਲੋਗ ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਲੋਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਿਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।

ਇਹ ਬਲੋਗ ੩੦ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੧ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Tuesday, January 15, 2019

13 Crucial Things Every Person Needs to Learn by the Age of 30


Life starts after 30. It’s then when we finally get a feeling of awareness and independence and understand our aspirations and true wishes. However, in order to make your dreams come true and get the maximum success in all spheres of life, it’s worth learning some things.

We at Bright Side chose 13 necessary things that every person should do by the age of 30. Don’t miss our bonus at the end — it will reveal 4 simple steps to happiness.

1. Find a job that you enjoy.
Having graduated from a university, we’ve experimented with changing jobs, working offices, salaries and professions. But by the age of 30, it’s quite important to find the very job that will bring you satisfaction where you’ll strive for more development and climb up the career ladder.

2. Learn to cook your signature dish.
You can either hate cooking or know all of Gordon Ramsay’s recipes by heart, but either way, you need to have a dish that you’ll cook better than anyone else. It should be a main course — having a signature dessert is optional. Experiment and don’t be afraid to add new features to your dish in order to master this skill. Having a signature dish provides you with confidence when faced with important visitors to your home.

3. Understand who your true friends are.
When we’re young, we’re surrounded by many people and easily get new acquaintances. Very often, we mistakenly think that they are all our friends. However, after some time, they disappear and only true friends stay close to us — those who will help you when you feel blue and those who will rejoice about your success with you. Appreciate the people who have stood the test of time and don’t stick to just anyone around you.

4. Stop telling everyone the details of your personal life.
Keep in mind that if you want to keep your relationships strong, you shouldn’t tell everyone about the issues you and your partner are facing. If you feel an urge to do so and you want to share your worries with someone, visit a psychotherapist. A professional will listen to you carefully and will help to analyze both your and your partner’s actions. All these things will give you the opportunity to look at yourself not only from the position of a victim, but you’ll also notice your own weaknesses and as a result, you’ll find the right way out of the given situation.

5. Prioritize correctly.
We always hurry through life, trying to do as many things as possible. But after some time, we understand that we’re focusing on small things and neglecting important ones. Usually, it’s trips and time spent with family that we remember; no one remembers how they had to do overtime in the office on a Friday evening. It is important to learn to prioritize and to do what you really want as often as possible.

6. Find money and time for vacation.
A lack of rest leads to moral and physical exhaustion and reduces your overall level of efficiency. That’s why it’s better to spend money not on the latest smartphone model, but on a deserved vacation. Having rested fully, you’ll be able to reload and make more. Make a rule to save 20% of your salary for a future vacation.

7. Get a driver’s license.
Getting a driver’s license motivates you for further actions. Once you get it, you’ll start thinking about buying a car and, therefore, will increase the level of your income. It’s easier to travel having a driver’s license — you can always rent a car when going abroad and will be able to see more sights.

8. Provide yourself with extra income.
Make sure that you have an extra source of income by the age of 30. It can be freelancing, some passive income or your own business. Even working in one of the most stable companies in your city can’t guarantee you a stable future. That’s why it’s necessary to provide yourself with an extra source of income so that you can handle any critical situation.

9. Move out of your parents’ house.
It’s very convenient to live with your parents — your home is always clean and there is always some food ready and waiting for you on the stove. However, sooner or later, you need to make the decision to move out from your parents’ home and it’s better to do it by age 30. It will help you to learn to plan your budget, taking into account the expenses you probably didn’t know about before — for example, payments for communal services and other small things like detergent, etc.

10. Learn to give speeches in public.
Many of us feel awkward when there is a necessity to give a public speech, to stand up for your point of view or to simply talk to a stranger. Learn to overcome your fears. A person who always stays calm and doesn’t use parasite words is received with respect and attention. Being able to talk nicely, you’ll get rid of insecurity, be able to present your project successfully, persuade your boss in increasing your salary and can stop any kind of debate or conflict beneficially.

11. Find your style.
An adult person should have their own personal style that makes them feel comfortable. Having found your personal style, you’ll forget about the eternal problem of choosing what clothes to wear. All because you’ll already know what clothes to choose to outline your personality and uniqueness. Moreover, knowing your style will help you easily choose new clothes that will match the rest of your wardrobe. Keep in mind that it’s your appearance that makes the first impression about you which is why it’s very important to feel comfortable in it.

12. Read classical literature.
We learn classical literature in school but due to our young age, we couldn’t realize the real depth of those stories. That’s why we shouldn’t be lazy and reread all those famous classical novels. We are sure that you’ll perceive them differently — you’ll notice more details, hidden hints and even connections with today’s world. Moreover, you’ll increase your cultural awareness, your speech will get enriched and you will be able to support an interesting conversation.

13. Get yourself in good shape.
We can easily do without physical exercises up to a certain age. Even eating chips late at night won’t affect our body shape. However, overall muscle tone decreases over time and the metabolism slows down. That’s why if you don’t want to end up spending your free time sitting on a bench at age 50, you should get in the habit of doing sports. Your weekly schedule should include physical activity that will help you stay in a good shape and healthy.

Bonus: 4 simple steps to become happier
Here is a curious fact: According to statistics, there is no such concept as the “happiest age”. We can be equally happy at any time. Here are a few simple steps to keep the level of happiness at a maximum level:


  • Spend 10-15 minutes each day in silence — unplug from everything: phones, laptops, work etc.
  • Refuse your bad habits and desires — they take too much of your energy.
  • Surround yourself with positive people.
  • Get yourself a clean home — messy home creates a messy mind.


Thanks >>> Illustrated by Alena Sofronova for BrightSide.me

Tuesday, December 25, 2018

ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕੀ ਖਾਵੇ, ਪੀਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਧਿਆਨ - ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ, ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ - ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੋਗਾ

Osteoporosis X-ray ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਰੁਕਣ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ osteoporosis ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ 28-29 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਸਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਚੈਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਵਧਣੀ, ਭੁੱਖ, ਨੀਂਦ, ਪਿਆਸ ਵਧਣੀ ਜਾਂ ਘਟਣੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ menopause ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ estrogen ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਢੰਗ ਸਿਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਈਸਟਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਖਾਰਿਸ਼, ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਉੁਨੀਂਦਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪੇਟ ਵਧਣਾ, ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਕੜਨਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਧੜਕਣ ਵਧਣੀ ਘਟਣੀ, ਆਲਸ ਆਦਿ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Menopause ਦੌਰਾਨ urethra ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਇੰਬੈਲੰਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ Peri-menopause ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ Vaginal dryness ਜਾਂ vaginal atrophy ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Vaginal atrophy ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ vagina ਦੇ tissues ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤਣਾਉ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ। 

ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਹਾਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਐਨਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਜਵਾਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ bone density ਘਟਣ ਕਾਰਨ osteoporosis ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਲਾਦ ਤੇ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਘਟਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਣਾ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖੋ। ਉਸਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਕਸਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਸਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਲਾਦ, ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਆਦਿ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਰਸ, ਪੈਟੀਜ਼, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਤੇਜ਼ ਨਮਕ, ਤੇਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਆਦਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਉਹਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉ। 

ਅਸੀੰ 2008 ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ (ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ ਤੇ ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ) ਨੇ Strength Training ਤੇ ਐਰੌਬਿਕਸ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ Weight-Bearing Exercises ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ High-Calcium ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ Vitamin D ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਫਤੇ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੁੰਬ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨੌਨਵੈੱਜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਅੰਡਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰਦੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ, ਸ਼ਲਗਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕੇਲ, ਬਰੌਕਲੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, collards, Swiss chard ਆਦਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਸੱਕ, ਸੁਹਾਂਜਨਾ, ਅਸਗੰਧ, ਔਲਾ, ਛੋਟੀ ਪੀਪਲ, ਪੀਲੀ ਹਰੜ, ਲੋਧ, ਸਰਨਾ, ਅਜਵੈਣ, ਸੁੰਢ, ਸੌਂਫ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਬਰੀਕ ਚੂਰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੇਢ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਗਰੀਨ ਟੀ, ਖੰਡ, ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਰਸ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਉਣ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੌਰਮਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਘਟ ਗਏ। ਜੋੜ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੀਪੀ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ, ਆਲਸ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਰਦ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਪੇਟ ਗੈਸ, ਪੇਟ ਭਾਰੀਪਨ, ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ, ਨੀੰਦ ਘੱਟ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗੲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਹਨ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। 

ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ 94630-38229, ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ 94644-94229, ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਮਾ ਕਲੋਨੀ ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ, ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬੈਕ, ਮੋਗਾ।  ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਕੈਂਪ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਡਿਉਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ 

Tuesday, September 25, 2018

Heroin, ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਣਤਰ, ਵਰਤੋਂ, ਅਸਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਲਾਜ - ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ


Heroin, ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁਆਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਡੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨ ਕਰਕੇ morphine ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਡਰ, tar heroin, solid black chunks ਆਦਿ forms ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰਾਂ ਸੁੰਘਕੇ, ਧੂੰਏਂ ਰਾਹੀਂ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਮਸਲ ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੇਨ ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਕੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ, ਚਾਅ ਜੇਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ, ਅਕੇਵਾਂ, ਨਫਰਤ, ਗੁੱਸਾ, ਗਿਲਾ, ਬੇਚੈਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਆਦਿ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਚ ਸਰੂਰ ਜੇਹਾ ਵਧਦਾ ਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨੰਦ ਬਹੁਤ ਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਈ ਸਮਝਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਹਨੇਰਾ ਈ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਹਾਰਮੋਨ, ਐਂਜ਼ਾਇਮ ਤੇ ਅੰਦਰੂੰਨੀ ਅੰਗ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਟਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰੌਇਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਮ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲੱਈਅਰ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਹੇਠ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਦਾ, ਜਿਗਰ, ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਲਟੀ, ਉਬੱਤ, ਘਬਰਾਹਟ, ਖਾਰਿਸ਼, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣਾ ਆਦਿ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਸੁੰਘਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਈ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਈ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਖਣ ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੁੱਝ ਕੂ ਮਹੀਨਿਆੰ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਨਸ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਤ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਡਰ, ਹਿੰਮਤੀ, ਹਸਮੁੱਖ, ਉਦਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਈ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜਾ, ਲੜਾਕਾ, ਕਮੀਨਾ, ਬੇਰਹਿਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਝੱਟ ਪਲ ਦਾ ਸਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਈ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਣਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਈ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਈ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਆਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੋਰੀਓਂ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ 90% ਆਦੀ ਕੁੱਝ ਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਅਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰ ਐਨ ਏ, ਡੀ ਐਨ ਏ ਅਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਈ ਰਹਿਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ੱਈ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਹੁੱਕਾ, ਚਿਲਮ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬੱਚੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਝੰਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਣਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿਉ। ਜੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉ। ਨਾਲ ਈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਬਣਕੇ ਰਹੋ। ਇਵੇਂ ਈ ਜਿਹਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਅਪਣੇ ਜਾਲ ਚ ਫਸਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਚ ਨਾਂ ਜੀਣ ਦਿਉ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਦਿਉ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਕਰੋ।

ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਤੇ ਹਾਈ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਮਿਨਰਲ ਡਾਈਟ ਹੀ ਦਿਉ। ਦਿਨ ਚ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਗਿਰੀ ਦਿਉ। ਦੋ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇਕ ਚਮਚ ਖਸਖਸ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਬਾਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਉ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣੇ ਬਾਅਦ ਅਜਵੈਣ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ..ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਡਾ ਬਲਰਾਜ ਬੈਂਸ, ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਕਲਿਨਿਕ, ਆਰਾ ਰੋਡ ਰਾਮਾ ਕਲੋਨੀ ਮੋਗਾ, 99140-84724 .

ਲੇਖ ਮੂਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ

Monday, February 19, 2018

10 Things that women want but would never tell their man


10 Things that a woman may not wish to say out loud but expects from her man and for very good reasons.

Women are better at expressing themselves than men but even they, sometimes, cannot convey certain things they expect their men to do or say, out loud. They do expect their partners to be attentive to these needs (which they should) but do not explicitly speak of these things. Obviously, not all of these apply to all women but these are the most common things which a woman wants from her man and wishes he would notice and figure it out himself.

#10 Be proud of me
Every woman wants her man to be proud of her. Women want their men to accept them as they are and that they appreciate the efforts that the woman is putting into the relationship. A woman may not say it out loud but she wants her man to feel proud of who she is as a person.

#9 Protect me
By protection, we do not mean physical or financial protection but emotional and spiritual protection. Women wish their partners to understand when they are down and help them get back on their feet. They expect their partners to be aware of the troubles brewing within them and to protect them if they fail to protect themselves.

#8 I deserve your attention
It applies to both the parties actually. If you are in a relationship, both of you depend on each other for mental and emotional well-being. There is no one else from whom you could expect attention other than your partners. And hence, it is important to make sure that you make each other a priority.

#7 Talk to me, communicate
Men have difficulty expressing themselves when compared to women. But communication is the key to any healthy relationship and a woman would expect her man to talk to her. She may not say it to your face but she would appreciate you to open up to her and express what you wish to say.

#6 Help me
Women, and also men for that matter, cannot do everything on their own. Be it a simple task as getting groceries or something as difficult as raising a child, it's always when the couple acts as a team that they succeed. So, she may need help from time to time from her partner but may not say it explicitly. This is where he needs to be attentive and help out the best he can.

#5 I may need a break
A woman may need some time for herself. She may wish to be isolated for a while to get her thoughts together. It does not mean that she is looking to break-up or has started hating her husband, it may simply mean that she wishes to recharge. She would not speak of it but if the man is attentive, he would understand the need and let her be. She'll be back stronger and happier once she has figured her thoughts out.

#4 Lead when I can't
A relationship is based on equality and most women are more than capable of taking care of their own needs. They are smart and independent and the traditional roles of the partner as a leader is no longer confined to men. So a woman would lead, she would take charge but she also needs her partner to know that she may not always be able to do so. And it is at this moment that he needs to step in and help out, just like she would do for him.

#3 I need intimacy
Yes, a woman would need intimacy. Physical, mental or emotional, intimacy does matter to her. She would do things to hint at her need for intimacy but would rarely speak about it directly. Her man, therefore, needs to understand this and look out for signals so that when she does need intimacy, she need not even speak of it.

#2 Be thoughtful
Being alert to someone else's need is very difficult but if you are in a relationship then you have to be alert to them, one way or the other. Think about what your partner needs, what they like, dislike and what motivates them. A woman does not make this need explicit but she is right if she expects her partner to be thoughtful. Doesn't he expect the same?

#1 Accept my imperfections
Everyone desires acceptance, mind, body, and soul. And so does a woman, especially from her companion. She knows that she is not perfect and that she may have flaws, but who doesn't? The most important thing for her is, and this she would never say, that her man accepts her imperfections and strengthen her than make her insecure by rejecting the same.

Thursday, February 8, 2018

Psychologists Reveal 10 Flirting Strategies That’ll Help Anyone Become Irresistible


Everyone who has ever ventured into the world of dating knows that it has a lot of hidden hazards. Attracting someone you like can also be challenging. However, if you take flirting as what it actually is — a natural strategy of propagation — everything will go differently.

The team from Psych2Go offer you the 10 best flirting strategies that actually work.

1. Eye contact
Eye contact that lasts for longer than usual can reveal a lot about mutual attraction. It can last about 4-5 seconds, but it will convey much more than a fleeting glance.

While communicating with a prospective mate, you can find physiological proof of their interest in you: dilated pupils. For the same reason, you can just look into someone’s eyes if you want to let them know you’re interested in them.

2. Wearing red
Bright red is always a way to carry a message, be it ripe strawberries, a road sign, or a necklace. Psychologist Adam Pazda suggests that it might have to do with natural instincts like those female baboons incite by demonstrating red patches on their buttocks to signal their readiness to mate.

With his colleagues from the University of Rochester, he conducted an experiment by showing men pictures of women in red and white. Many of the participants thought that the ladies in red would be more open to romance. The results of an analogous experiment with women were similar: men in red shirts and sweaters looked more confident and attractive in their eyes.

3. Humor
Professor Geoffrey Miller, a psychologist from the University of New Mexico, is sure that humor is one of the key ways to help us decide if we like a person. The ability to be funny suggests quick thinking and creativeness, which always come in handy in all aspects of life. Don’t be surprised if a witty joke helps you to arrange a date more quickly than traditional attempts to win someone’s heart.

4. Playing hard to get
Classic but true: research shows that we like a person more when we’re not sure if they like us back as opposed to when they directly say, “I like you.” Granted, individuals vary, and you shouldn’t play hard to get if you already know that the feelings are mutual.

5. Women: smile
A smile is not just a sign of friendliness and a sense of humor; it also shows that a woman can be a good mother and displays her good health. A study from the University of British Columbia found that men are attracted to smiling women much more than to prideful ones. According to the researchers, it might be because smiling is associated with maternal urges and submission.

6. Men: play bad
Another research project by the University of British Columbia found that women regard smiling men as less attractive compared to prideful, brooding, or shameful men. This means that acting like a “bad boy“ could help you win a partner, even if you aren’t really a ”bad boy."

7. Mirroring
55% of attraction communication is through body language.

We have reached one of the most subtle and effective flirting techniques: mirroring body language. People subconsciously copy those to whom they are attracted. If you mirror someone, they will see that you really care about their feelings and thoughts in addition to having good communicative skills.

Mirroring is also a reliable way to find out if someone is interested in you. If you notice them copying your mirroring, it often means that your feelings are mutual.

8. Varying pitch and tone
How you talk is much more important in flirting than you might think. A study from the Massachusetts Institute of Technology found that men are more attracted to women who vary the tone of their voice. On the contrary, more monotonous ladies received less romantic interest.

The research also showed that women preferred men who used words like “yep,“ ”okay," and “I see” when speaking. These suggest understanding and dominance, which is a naturally appealing trait in men.

9. Confidence
Confidence is the key to success. A study by Dr. Monica Moore of Webster University in St. Louis, in which people in bars and shopping malls were observed, found that it wasn’t the most physically attractive people who were the most successful when flirting. Instead, those who employed basic flirting strategies such as smiling and acting in a confident and relaxed way received the most attention.

10. Touching
Here’s the last secret: just touch them! Tactile contact is important. Research conducted by psychologists in a nightclub showed that young women were more likely to accept an invitation to dance if a man touched their forearm for 1-2 seconds. According to a later survey, these men looked more confident and dominant, which turned out to be advantageous.

12 Clear Signs That She Is Crazy About You


We all know that sometimes “No“ means ”Yes,“ but at other times “No” can mean ”No“ or even ”Maybe." Girls can make any man confused! However, in order to understand them correctly, you need to pay attention to the nonverbal signs that reveal their true intentions.

We put together the most prominent signs that will definitely confirm that a girl really likes you.

12. Her pupils get wider every time she sees you.
Eye contact affects the production of oxytocin. This hormone helps us feel as if we are bonded with a person. That is why we always try to make eye contact with someone we like.

When your eyes meet, the girl takes her gaze away shyly. A girl who is not interested in a man will never do this.
Her pupils will get wider every time she talks to you, although it is not so easy to notice. This is a general rule. Our pupils always get wider when we see someone we like.

11. Note the position of her legs.
Stretched legs and crossed ankles are a sign of untrust or even disdain. When a girl feels comfortable and she is interested, her ankles will never be crossed.

If her legs are crossed, pay attention to her feet. The toes of her shoes are like a compass needle. If they point at you, this probably means she likes you and would like to know you better.

10. She tries to sit closer to you.
When 2 people are within one room, the distance between them can say a lot about their relationship.

If she likes you, she will try to sit closer to you, even if she is shy.
A foolproof method to find out if she really likes you: enter her comfort zone (approximately 2 feet from her face). If she moves back, it is a bad sign. But if she stays where she is, then she likes you.

9. She keeps her back straight and shows her breasts.
In order to make an impression, a girl will try to keep her back straight, show her breasts, and suck in her belly. And believe us, it will be very hard to ignore.

8. Note the position of her thumb.
This gesture is more used by men when they try to put their thumbs inside their pockets or belt. However, girls also use this trick, though in a more sophisticated way.

Pay attention if she puts her thumb behind her belt, purse, or any other accessory. This is a sign that she is trying to attract your attention to her face, hips, or breasts. Thus, this is a sign that she is interested.

7. She copies your pose or gestures.
Pay attention if the girl "mirrors" your pose, gestures, or behavior. For example, you touch your hair, and she does the same a minute later. You whisper, and she whispers.

This imitation happens instinctively and means that she is trying to understand you better and find something in common. By the way, this refers to both sexes.

6. She shakes her shoe on her toes.
When a girl shakes her shoes on her toes, it means she feels relaxed. She does this when she feels comfortable, tries to attract your attention, or flirts.

Remember, the direction in which her shoe or her knee points is the object of her interest.

5. She often checks her clothes or hair.
If the girl tries to check her clothes, hair, or accessories in your presence, this means that she is nervous.

Those movements help her to regain her confidence and make sure that she looks good. If she is not interested in you, there is no need for her to fix her looks.

4. She touches her lips.
When a girl touches or licks her lips, it is a clear sign that she is interested or even excited. It is so obvious that they often use this gesture in movies.

But be careful: if she licks her lips every couple of minutes, this can be just a bad habit.

3. She often looks into a mirror.
Every girl wants to look flawless. Especially when someone she likes sits near her.

So if she takes out her mirror every 10 minutes, this means that she is in a state of unrest and wants to make sure that she looks good.

2. Pay attention to how she holds her hands.
A closed pose with hands crossed on the chest is not necessarily a sign of disdain or a definite “No.“ Sometimes a girl can feel shy and not ready to open up to you so quickly. Be a little bit more delicate.

However, straight hands means she is giving you the ”green light."

1. She twitches a lock of her hair.
When a girl feels shy or, on the contrary, flirts, she instinctively touches her hair and pulls it around her finger. Of course, this refers to girls with long hair.

By the way, for the same reason, men ruffle their own hair when they feel nervous.

10 Signs You’ve Found an Ideal Husband


No one is perfect in this world. But when we fall in love we think we’ve found the ideal partner who embodies all that is good, beautiful, and true. After some time, however, we may start to have doubts as to whether we’ve chosen the right person.

We have compiled a list of 10 characteristics that are signs you’re marrying the perfect spouse.

1. He’s not afraid of difficulties and is ready to solve any problems.
A true man not only speaks beautiful words but also takes decisive actions. In difficult situations, he is always ready to give you a shoulder to cry on.

2. He can prepare dinner by himself.
 (Without using all the plates and dishes available in the kitchen.) Modern women think that a man who looks manly and knows how to cook is an ideal husband. And he doesn’t necessarily need to do something special. Even if he just slices the melon and arranges it nicely on a serving plate, it will make a woman happy.

3. He will always support you, even if you’ve made a serious mistake.
We all make mistakes, and, when it happens, your significant other should always be on your side. Even if you are wrong. In any situation, your husband should support you rather than blame you.

4. He pays attention to detail.
This doesn’t mean that your man has to know every detail of your life or remember what you were wearing the day you met. But he takes note of the things that matter to you. He knows how much sugar you put in your tea and what your favorite song is.

5. He is wise, not just smart.
It might be helpful to have someone around who can explain quantum physics, but even more important is a man who can find a way out of life’s ordinary problems. If your man is able to give you good advice when you’re having a fight with your mother, then you’re very lucky.

6. He knows how to cheer you up.
When you feel bad, your man always knows how to get you back in the groove: he will tell a great joke, support you, or do other things that will make you feel better.

7. He knows how to compromise and negotiate.
An ideal man can find a common language with police officers, plumbers, and crying women with no threats or bribery. He can even handle your toxic next-door neighbor.

8. He doesn’t forget about your problems immediately after leaving home.
Men usually find it difficult to focus on more than one task at a time. But a loving person always makes your problems a priority and never puts your issues on the back burner.

9. Your opinion matters to him.
The relationship between husband and wife should not only be about living together — they also need to become friends and advisers to each other. This doesn’t mean, however, that a man should be under his wife’s thumb. Learning how to make decisions together is a crucial element of a happy marriage.

10. He helps you with household chores.
If your spouse appreciates and respects you, he will never let you feel like you’re his personal maid. He understands that you get tired at work and so he is always ready to help you with cleaning the house if you ask him. Moreover, doing household chores together is a great way to get the work done faster and to spend time as a couple.

Obviously, every person has their own idea of the perfect relationship. And the qualities that make a man an ideal partner differ for everyone. But finding someone who puts you first, and whom you can put first, is key to a happy marriage.

13 sex rules for all couples, they should to follow


1. Do not have sex with another.

2. Do not flirt with another because that is how unfaithfulness begins. ​


3. Do not fake orgasms. Don’t lie to me that I am good in bed, give me a chance to do you better to take you there.

4. Do not insist on having sex with me if you don’t take care of my heart. Sex begins by how you treat me when we have clothes on.

5. Do not masturbate yet you have me. Make use of me.

6. As you expect me to do stuff on you, do stuff on me too.

7. Do not go around telling your friends about our sex life whether it is great or average. Keep it special. Keep it between us.

8. Do observe hygiene. Take showers, smell good, get rid of odour, make use of body sprays, do not repeat underwear. Cleanliness adds to the sexiness.

9. Have an affair with me. Yes, be naughty, kinky, daring with me.

10. Kiss me anytime. You don’t need my permission.

11. When you want sex, ask from me. Touch me where you know I get fired up. You need it I got it.

12. Explore my body. Do not copy paste what you read in magazines on me. I am unique. Study me.

13. Send me naughty messages on the phone, when we chat. I like it.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms